การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ      
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567      
image

     ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล     
     ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้     

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1  ข้อมูลพื้นฐาน     

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้าง
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
4. ข้อมูลการติดต่อ

การประชาสัมพันธ์
5. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
6. Q & A

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2  การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ     

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
7. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
8. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
9. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 การปฏิบัติงาน
10. คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
11. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ
12. ข้อมูลสถิติการให้บริการ
13. E-Service

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3  การจัดซื้อจัดจ้าง     

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
14. รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
15. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
16. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
17. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล     

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
18. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
20. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
21. การขับเคลื่อนจริยธรรม

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส     

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
23. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
24. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
25. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   

   ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้   

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน  

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
26. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
27. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
28. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
29. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
30. การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
31. สรุปรายงาน/ โครงการผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  

แผนป้องกันการทุจริต
32. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
33. รายงานผลการดำเนินการป้อง การทุจริตประจำปี
34. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
35. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  

     กลับด้านบน     

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้