ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science, Mathematics, Technology and Environment : SMTE)

   จุดเด่นของหลักสูตร   
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผ่านทางแม่ข่ายห้องเรียนพิเศษ SMTE
2. มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพรอบด้าน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีการคิดอย่างเป็นระบบ และมีความพร้อมสำหรับการเป็นนักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ หรือนักวิทยาศาสตร์ประยุกต์

3. ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมการทำโครงงานก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
อย่างน้อย 1 เรื่อง
4. เรียนทุกสาระการเรียนรู้ครบถ้วน ครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ
5. เรียนรู้สาระเพิ่มเติมขั้นสูง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ
6. ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการฝึกฝนภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา
7. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมประสบการณ์ของนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามอุดมการณ์ และเป้าหมายของโรงเรียน

   หลักสูตร   
ศึกษารายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่   กิจกรรมเสริมหลักสูตร   
        -  กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ SMTE ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศห้องเรียนพิเศษ SMTE เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง (ม.4) การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (ม.4-ม.5) การคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม Sakura Science High School Program ณ ประเทศญี่ปุ่น (ม.4-5) การคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านฟิสิกส์อนุภาคที่ CERN สหพันธรัฐสวิส (ม.4-ม.6) ค่ายผู้นำวิทยาศาสตร์ฯ (ม.5) และการแข่งขันโครงงานห้องเรียนพิเศษ SMTE เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง (ม.5)
        -  กิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพ ได้แก่ การวัดระดับภาษาอังกฤษด้วย CEFR (ม.4-ม.6) เครือข่าย Gifted Math ภาคใต้ (ม.4-ม.5) การประชุมวิชาการสะเต็มศึกษา (ม.6) และค่ายเตรียมฟิสิกส์สัประยุทธ์ (ม.4-ม.5)
        - ค่ายบูรณาการ One-day Camp (ม.4-ม.5) จำนวน 1 ครั้ง/ปีการศึกษา
        - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันเสาร์) ได้แก่ ส่งเสริมอัจฉริยภาพ ม.4 (ปฏิบัติการเคมี-ปฏิบัติการฟิสิกส์-ปฏิบัติการชีววิทยา) ส่งเสริมอัจฉริยภาพ ม.5 (คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา) ส่งเสริมอัจฉริยภาพ ม.6 (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ) และโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 (ม.4-ม.5)
        - กิจกรรมพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สนับสนุนการทำโครงงานและนวัตกรรม การนำเสนอโครงงานและนวัตกรรมภายในโรงเรียน และการนำเสนอโครงงานและนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอก (ม.5 และ ม.6)
        - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ คุณธรรมดำเนินชีวิต คนดีมีจิตสาธารณะ และท้องถิ่นความรู้สู่บูรณาการ (ม.4)
        - การศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ได้แก่ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ม.6
        - แนะแนวการศึกษา – ค้นคว้าหาตัวตน (ม.4 และ ม.5)
        - สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ เช่น สอวน.ค่าย 2 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับประเทศ โครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาในสาขาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นต้น

   เครือข่ายความร่วมมือ   
       - ศูนย์แม่ข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
       - คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
       - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
       - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
       - คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
       - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
 
   คุณสมบัติของผู้เรียน   
       - มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะเข้าถึงความรู้วิชาคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปไขคำตอบของวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ
       - มีผลการเรียนดังนี้
       - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1) รวมทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.00
       - ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1) รายวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00
       - ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1) รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 
   จำนวนนักเรียน/ห้อง   
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 30 คน

   ค่าใช้จ่าย/ภาคเรียน   
       9,000 บาท
กรณีนักเรียนประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ จะต้องชำระเงินสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกำหนด

    ห้องเรียนพิเศษอื่นๆ   
SMA โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา  www.mvsk.ac.th/sma 
SMTE ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  www.mvsk.ac.th/smte 
SMA Pre-medical ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรเตรียมสุขภาพ-แพทย์  www.mvsk.ac.th/smapremedical 
MP ห้องเรียนดนตรี  www.mvsk.ac.th/mp 
EGL ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ www.mvsk.ac.th/egl 
LP หลักสูตรห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์  www.mvsk.ac.th/lp 
CAP ห้องเรียนส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการ  www.mvsk.ac.th/cap     

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้