โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา (Science Math Ability : SMA)
   จุดเด่นของหลักสูตร   

       1.  มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพรอบด้าน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีการคิดอย่างเป็นระบบ และมีความพร้อมสำหรับการเป็นนักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ หรือนักวิทยาศาสตร์ประยุกต์
       2. ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมการทำโครงงานก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
อย่างน้อย 1 เรื่อง
       3. เรียนทุกสาระการเรียนรู้ครบถ้วน ครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ
       4. เรียนรู้สาระเพิ่มเติมขั้นสูง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ
       5. ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการฝึกฝนภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา
       6. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมประสบการณ์ของนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามอุดมการณ์ และเป้าหมายของโรงเรียน

   หลักสูตร   
ศึกษารายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่

   กิจกรรมเสริมหลักสูตร   
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
       - กิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพ ได้แก่ ค่ายหุ่นยนต์สร้างฝัน (ม.1) การวัดระดับภาษาอังกฤษด้วย CEFR (ม.1-ม.6) ค่ายคณิตศาสตร์กับ GSP (ม.2) เครือข่าย Gifted Math ภาคใต้ (ม.4-ม.5) การประชุมวิชาการสะเต็มศึกษา (ม.6)
       - ค่ายบูรณาการ One-day Camp (ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5) จำนวน 1 ครั้ง/ปีการศึกษา
       - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันเสาร์) ได้แก่ ส่งเสริมอัจฉริยภาพ ม.1-ม.3 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) ส่งเสริมอัจฉริยภาพ ม.4 (ปฏิบัติการเคมี-ปฏิบัติการฟิสิกส์-ปฏิบัติการชีววิทยา) ส่งเสริมอัจฉริยภาพ ม.5 (คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา) ส่งเสริมอัจฉริยภาพ ม.6 (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ) และโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 (คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์-เคมี-ฟิสิกส์-ชีววิทยา) (ม.3-ม.5)
       - กิจกรรมพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สนับสนุนการทำโครงงานและนวัตกรรม การนำเสนอโครงงานและนวัตกรรมภายในโรงเรียน และการนำเสนอโครงงานและนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอก (ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6)

       - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ คุณธรรมดำเนินชีวิต คนดีมีจิตสาธารณะ และท้องถิ่นความรู้สู่บูรณาการ (ม.1-ม.4)
      - การศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ได้แก่ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ม.3 และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ม.6
      - แนะแนวการศึกษา – ค้นคว้าหาตัวตน (ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5)
      - สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ เช่น สอวน.ค่าย 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ASMO TEDET IJSO IESO การแข่งขันทางวิชาการในสาขาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นต้น

   เครือข่ายความร่วมมือ   
       - คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
       - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
       - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
       - คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
       - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

   คุณสมบัติของผู้เรียน   
       มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะเข้าถึงความรู้วิชาคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปไขคำตอบของวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ  มีผลการเรียนดังนี้
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
       - ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2 ปีการศึกษา ชั้น ป.4-ป.5 รวมทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.00
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
       - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1) รวมทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.00

       - ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1) รายวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00
       - ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1) รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00

   จำนวนนักเรียน/ห้อง   
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้อง ห้องละ 36 คน
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 36 คน

   ค่าใช้จ่าย/ภาคเรียน   
       9,000 บาท
กรณีนักเรียนประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ จะต้องชำระเงินสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกำหนด

   ข้อมูลเพิ่มเติม   
Facebook โครงการ SMA กดที่นี่  

 

 


   ห้องเรียนพิเศษอื่นๆ   
SMA โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา  www.mvsk.ac.th/sma
SMTE ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  www.mvsk.ac.th/smte
SMA Pre-medical ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรเตรียมสุขภาพ-แพทย์  www.mvsk.ac.th/smapremedical
MP ห้องเรียนดนตรี  
www.mvsk.ac.th/mp
EGL ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ www.mvsk.ac.th/egl
LP หลักสูตรห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์  www.mvsk.ac.th/lp
CAP ห้องเรียนส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการ  www.mvsk.ac.th/cap


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้