ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา (SMA)
โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และโครงการห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (EGL)
จำหน่ายระเบียบการวันที่ 10 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 (เว้นวันหยุดรายการ)
และรับสมัครวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดได้ตามประกาศ >> อ่านต่อ
......................................................................................................................................................................................................
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โดยพิจารณาตามศักยภาพ >> อ่านต่อ
......................................................................................................................................................................................................
ประกาศ ปฏิทินการรับนักเรียนศักยภาพ ม.1 และศักยภาพ ม.3 (จบ ม.3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ) >> อ่านต่อ
   
 
     
 
 
   
     
   
           
เปิดตำนานมหาวชิราวุธ
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
เจ้าฟ้าองค์อุปถัมภ์โรงเรียน
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
นักเรียนเก่าดีเด่น
ค่ายปฐมนิเทศ
กีฬาสีร่มเมาเกมส์
กิจกรรมไหว้ครู
รายงานประจำปี
ฝ่ายวิชาการ
งานทะเบียนวัดผล
งานทะเบียนวัดผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ห้องเรียนพิเศษ SMA
ห้องเรียนพิเศษ EGL
หอสมุดติณสูลานนท
ASEAN Study Centre
เลือกกิจกรรมชุมนุม
คณะกรรมการนักเรียน

ลูกเสือกองเกียรติยศ
นศท.ปจร.
ชมรมดนตรีไทย
ชมรมศิลปะและต้นคิด
ชมรมศิลปการแสดง
วงโยธวาทิต
เครือข่าย Beach for life
 
   
 
สพม.16 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
สพฐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ