ห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ (Law and Political Program : LP)

   จุดเด่นของหลักสูตร   
    - มุ่งเน้นการเรียนในสาขานิติศาสตร์-รัฐศาสตร์
    - พัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ทางด้านนิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ มีความเป็นผู้นำตามครรลอง
แห่งประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

    - สร้างอัตลักษณ์ผู้เรียน "เฉลียวฉลาดคู่คุณธรรม กล้าหาญทางจริยธรรม"

   หลักสูตร   
ศึกษารายละเอียดหลักสูตร  กดที่นี่

   กิจกรรมเสริมหลักสูตร   
       1. โครงการเสริมสร้างบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ “LP” (Law and Political Program)
              - กิจกรรมเสริมสมรรถนะเฉลียวฉลาดคู่คุณธรรม กล้าหาญทางจริยธรรมเมล็ดพันธุ์ LP
              - กิจกรรมค่ายสร้างเสริมศักยภาพยุวชนคนนิติ-รัฐ
              - กิจกรรมเยือนแหล่งเรียนรู้ทางนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์
       2. โครงการสร้างเสริมเพิ่มศักยภาพเมล็ดพันธุ์ “LP”
              - กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพแกนนำยุวชนคนนิติ-รัฐ
              - กิจกรรมเสริมประสบการณ์สร้างฐานวิชาชีพนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์
       3. โครงการเสริมประสิทธิภาพสร้างผลิตผลเมล็ดพันธุ์ “LP”
              - กิจกรรมต่อเติมเสริมทักษะนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์
              - กิจกรรม Life Skill ยุวชนคนนิติ-รัฐ

   เครือข่ายความร่วมมือ   
      คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
      คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   คุณสมบัติของผู้เรียน   

คุณสมบัติทั่วไป

      1. คุณสมบัตินักเรียนเข้าใหม่ ชั้น ม.4
         - รับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
         - รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.3 จาก 2 รอบ ประกอบด้วย โครงการเพชรมหาวชิราวุธ และ สอบคัดเลือกห้องพิเศษ รอบ สพฐ. (ตามประกาศรับสมัครของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา)

      2. ผลการเรียนทุกรายวิชา และผลการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต้องไม่มี “ร” “มส” “มผ” และ “0”  ปรากฏในเอกสาร ปพ.1 ตลอด 5 ภาคเรียน ณ วันที่รับสมัคร
      3. ต้องผ่านเกณฑ์ด้านความดี มีความประพฤติเรียบร้อย และต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติร้ายแรงหรือประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียนอย่างร้ายแรง หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวข้องกับสารเสพติด ให้เป็นไปตามที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนพิจารณาในการดำเนินการ
      4. มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหกษัตริย์ทรงเป็นประมุข

      5. ห้องเรียนพิเศษ ต้องได้ผลการเรียน GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติเฉพาะ   
      1. นักเรียนที่สมัครเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาเฉพาะแนวการเรียน 5 ภาคเรียน ดังนี้
                  วิชาภาษาไทยพื้นฐาน        ไม่น้อยกว่า 3.00
                  วิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน    ไม่น้อยกว่า 3.00
                  วิชาภาษาอังกฤษ               ไม่น้อยกว่า 2.50
                 (วิชาสังคมศึกษา + วิชาประวัติศาสตร์)
      2. มีความสนใจด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นพิเศษ (สัมภาษณ์)
      3. มีลักษณะความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรม กล้าแสดงออก (ผลงาน/สัมภาษณ์)
      4. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จำวน 7,680 บาท ต่อภาคเรียน 15,360 บาท
ต่อปีการศึกษา (รวม 3 ปีการศึกษา เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 46,080 บาทตลอดหลักสูตร) ทั้งนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจ


   จำนวนนักเรียน/ห้อง   
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน

   ค่าใช้จ่าย/ภาคเรียน   
     7,680 บาท 

   ข้อมูลเพิ่มเติม     
Facebook ห้องเรียนนิติ-รัฐศาสตร์  กดที่นี่

   ห้องเรียนพิเศษอื่นๆ   
SMA โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา  www.mvsk.ac.th/sma
SMTE ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  www.mvsk.ac.th/smte 
SMA Pre-medical ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรเตรียมสุขภาพ-แพทย์  www.mvsk.ac.th/smapremedical 
MP ห้องเรียนดนตรี  www.mvsk.ac.th/mp 
EGL ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ www.mvsk.ac.th/egl 
LP หลักสูตรห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์  www.mvsk.ac.th/lp 
CAP ห้องเรียนส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการ  www.mvsk.ac.th/cap  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้