ห้องเรียนดนตรี (Music program : MP)

   จุดเด่นของหลักสูตร   
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านดนตรี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นพื้นฐานให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับอุมศึกษาทางด้านดนตรีศึกษา
2. เรียนทุกกลุ่มสาระครบถ้วน ครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ
3. เรียนรู้รายวิชาสาระเพิ่มเติมขั้นสูง ในรายวิชาปฏิบัติดนตรี รวมวงดนตรีและทฤษฎีดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและศิลปินชีพ
4. ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างผลงานการแสดงดนตรีในรูปแบบต่างๆ โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการจัดการแสดงดนตรี และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดนตรี
5. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้พัฒนาและสร้างเสริมประการณ์ด้านดนตรีศึกษา
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ โดยการนำกิจกรรมด้านดนตรีไปบริการชุมชนและสังคมในโอกาสต่างๆ    


   หลักสูตร      
ศึกษารายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่
  
   กิจกรรมเสริมหลักสูตร   
         ฝึกปฏิบัติทักษะด้านดนตรีจากอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละเครื่องมือ
และเรียนรู้เพิ่มเติมจากวิทยากร ศิลปินอิสระ

         กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ดนตรีศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ตามแนวทางดนตรีศึกษา
         กิจกรรมเปิดประตูสู่โลกดนตรี (ฝึกอบรมดนตรีเอเชีย) เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะเชื่อมโยงกันระหว่างดนตรีไทยและดนตรีเอเชีย และตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมผ่านทางดนตรี
         กิจกรรมดนตรีร่วมสมัย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมดนตรีของดนตรีไทยและดนตรีสากล และนำมาบรรเลงร่วมกันตามหลักการของดนตรีร่วมสมัย
         กิจกรรมพัฒนาทักษะดนตรีเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี และองค์ความรู้ด้านดนตรีให้มีความพร้อมในการแสดงศักยภาพในโอกาสต่างๆ และการประกวดในระดับต่างๆ  
         กิจกรรมบริการวิชการด้านดนตรีและแสดงศักยภาพผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานทั้งด้านความรู้และการปฏิบัติดนตรีต่อหน้าสาธารณะชน และการสร้างเครือข่ายด้านดนตรี การนำเสนอข้อมลหลักสูตร
การระชาสัมพันธ์และการแนะแนวเข้าศึกษาต่อ  


   คุณสมบัติของผู้เรียน   
     1.   นักเรียนสามารถปฏิบัติดนตรีไทย หรือดนตรีสากลได้อย่างน้อย 1 เครื่องมือ
     2.  นักเรียนสามารถอ่านโน้ตดนตรีไทย หรือโน้ตดนตรีสากลขั้นพื้นฐานได้
     3.  นักเรียนมีความรัก ความสนใจ และมีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านดนตรีไทย หรือดนตรีสากล  

   จำนวนนักเรียน/ห้อง   
        35 คน

   ค่าใช้จ่าย/ภาคเรียน   
       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 4,000 บาท 
       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4,000 บาท 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

Facebook โครงการห้องเรียนดนตรี กดที่นี่   
Facebook Mahavajiravudh Marching & Symphonic Band 
กดที่นี่      
Facebook ชมรมดนตรีไทย กดที่นี่

 

 

 
   ห้องเรียนพิเศษอื่นๆ   
SMA โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา  www.mvsk.ac.th/sma
SMTE ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  www.mvsk.ac.th/smte
SMA Pre-medical ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรเตรียมสุขภาพ-แพทย์  www.mvsk.ac.th/smapremedical
MP ห้องเรียนดนตรี  www.mvsk.ac.th/mp
EGL ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ www.mvsk.ac.th/egl
LP หลักสูตรห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์  www.mvsk.ac.th/lp
CAP ห้องเรียนส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการ  www.mvsk.ac.th/cap

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้