ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรเตรียมสุขภาพ-แพทย์ (SMA Pre-medical)

   จุดเด่นของหลักสูตร   
"เรียนรู้รอบด้าน ส่งเสริมวิชาการ เตรียมสุขภาพแพทย์สู่มาตรฐานสากล"
1. มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนที่มีความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสนใจประกอบอาชีพในสาขาวิชาเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และ เทคนิคการแพทย์ เป็นต้น
2. เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และ เทคนิคการแพทย์ เป็นต้น
3. เรียนทุกสาระการเรียนรู้ครบถ้วน ครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ
4. เรียนรู้สาระเพิ่มเติมขั้นสูง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
6. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมประสบการณ์ของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียน

   หลักสูตร   
ศึกษารายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่


   กิจกรรมเสริมหลักสูตร   
ชั้น ม.4
      - ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
      - กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจากรุ่นพี่ มว.
      - กิจกรรมสอบวัดความรู้ CEFR
      - กิจกรรมค้นหาตัวตนในงานเปิดบ้านวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
      - กิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Communication skill)
      - ปฏิบัติการทางการแพทย์เบื้องต้น
ชั้น ม.5
      - กิจกรรมสอบวัดความรู้ CEFR
      - กิจกรรม One day trip กับคณะที่ใช่
      - ทัศนศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในกรุงเทพมหานคร
      - ปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์
      - กิจกรรมฝึกงานในโรงพยาบาล
ชั้น ม.6
      - กิจกรรมเสริมทักษะการทำ Portfolio
      - กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยในวิชา ความถนัดแพทย์ กสพท. TPAT1 และวิชา A-Level

   เครือข่ายความร่วมมือ   
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
       มหาวิทยาลัยทักษิณ
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
       โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
       โรงพยาบาลสงขลา
                
   คุณสมบัติของผู้เรียน   
       1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
       2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3 รายวิชาวิทยาศาสตร์(5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
       3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3 รายวิชาคณิตศาสตร์(5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
       4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3 รายวิชาภาษาอังกฤษ(5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
       5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3 รวมทั้งหมด (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00

   จำนวนนักเรียน/ห้อง   
       30 คน

   ค่าใช้จ่าย/ภาคเรียน   
       ภาคเรียนที่ 1 : ชั้น ม.4 - ม.6 ภาคเรียนละ 9,280 บาท
       ภาคเรียนที่ 2 : ชั้น ม.4 - ม.6 ภาคเรียนละ 9,100 บาท
       ผู้ปกครองมีความพร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพและมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดการศึกษาในหลักสูตรทั้ง 3 ปีการศึกษา   
       กรณีนักเรียนแจ้งความจำนงไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศจะต้องชำระเงินเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกำหนด

   ห้องเรียนพิเศษอื่นๆ   
SMA โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา  www.mvsk.ac.th/sma
SMTE ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  www.mvsk.ac.th/smte
SMA Pre-medical ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรเตรียมสุขภาพ-แพทย์  www.mvsk.ac.th/smapremedical
MP ห้องเรียนดนตรี  www.mvsk.ac.th/mp
EGL ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ www.mvsk.ac.th/egl
LP หลักสูตรห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์  www.mvsk.ac.th/lp
CAP ห้องเรียนส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการ  www.mvsk.ac.th/cap   


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้