ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการฐานดิจิทัล (Competency Academic Program : CAP)

   จุดเด่นของหลักสูตร    
       1. หลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิศวกรรม)  เน้นกระบวนการคิด  ผลิตนวัตกรรมฐานดิจิทัลด้วยความคิดที่สร้างสรรค์และต่อยอดไปสู่การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
       2. วิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุง พุทธศักราช 2560
       3. วิชาเพิ่มเติมเน้นการสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล การคิดสร้างสรรค์ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการเรียนเสริมความรู้จากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญ
       4. มีการฝึกปฏิบัติและกิจกรรมค่ายทางวิชาการโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
       5. จัดการเรียนการสอนภายใต้แนวคิด ThinkPlearn คือ Think – คิด, Play – เล่น, Learn - เรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนทุกคนเรียนอย่างมีความสุขพร้อมคิดสร้างนวัตกรรม
       6. ส่งเสริมประสบการณ์ทั้งศาสตร์ความรู้ควบคู่กับการสื่อสาร โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างประเทศที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นไปตามความสมัครใจของนักเรียน
       7. นักเรียนสามารถนำความรู้ฐานดิจิทัลไปพัฒนาควบคู่กับศาสตร์ด้านอื่นๆ และต่อยอดสู่การเข้ามหาวิทยาลัย


   หลักสูตร   
ศึกษารายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่  กิจกรรมเสริมหลักสูตรและเครือข่ายความร่วมมือ  
         - ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศที่พัฒนาด้านเทคโนโลยี เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ออสเตรเลีย เป็นต้น
         - เรียนเสริมเพิ่มเติมความรู้จากอาจารย์มหาวิทยาลัยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติวความรู้ เช่น สอวน. และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
         - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในระดับจังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และนานาชาติ
         - ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
         - ค่ายบูรณาการด้านสังคม ภาษา และการสื่อสาร
         - นำเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
         - ฝึกประสบการณ์
         - ฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากร
         - แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนในเครือข่ายในประเทศ
         - แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนในเครือข่ายต่างประเทศ
         - ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในประเทศและต่างประเทศ
         - กิจกรรมจิตอาสา

    คุณสมบัติผู้เรียน   
1. คุณสมบัตินักเรียนเข้าใหม่ ชั้น ม.4
         - รับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
         - รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.3 จาก 2 รอบ ประกอบด้วย โครงการเพชรมหาวชิราวุธ รอบ Premier Science และ สอบคัดเลือกห้องพิเศษ รอบ สพฐ. (ตามประกาศรับสมัครของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
2. คุณสมบัติการเป็นนักเรียนตลอดหลักสูตร
         - มีความสนใจด้านวิศวกรรมศาสตร์และดิจิทัล ชอบกระบวนการคิด มีการตื่นตัวในการคิดและสร้างสรรค์งานโดยใช้ฐานดิจิทัล
         - ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาพื้นฐานและลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมตาม โครงสร้างหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนดและมีผลการเรียนในแต่ละรายวิชาดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 2.00
         - มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคม
         - สร้างนวัตกรรมและเสนอผลงานนวัตกรรม อย่างน้อย 1 เรื่อง และต้องได้รับผลการ ประเมินขั้นต่ำ “ผ่าน”
         - นักเรียนต้องรักษาระดับผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 ตลอดหลักสูตร
         - ผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B หรือมีระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป จากการสอบ TOEFL หรือระบบอื่น เช่น TOEIC IBT หรือ IELS เป็นต้น


    จำนวนนักเรียน/ห้อง   
         30 คน

    ค่าใช้จ่าย/ภาคเรียน   
         16,000 บาท

    ห้องเรียนพิเศษอื่นๆ   
SMA โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา  www.mvsk.ac.th/sma  
SMTE ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  www.mvsk.ac.th/smte  
SMA Pre-medical ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรสุขภาพ-แพทย์  www.mvsk.ac.th/smapremedical  
MP ห้องเรียนดนตรี  www.mvsk.ac.th/mp  
EGL ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ www.mvsk.ac.th/egl  
LP หลักสูตรห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์  www.mvsk.ac.th/lp   
CAP ห้องเรียนส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการ  www.mvsk.ac.th/cap     


 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้