ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (English Gifted Learners : EGL)

    จุดเด่นของหลักสูตร   
      1. จัดการศึกษาบนพื้นฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2 
      2. ภาษาอังกฤษทุกรายวิชาสอนโดยครูเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ โดยมีครูไทยเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด
      3. จัดรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้นักเรียนอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เช่นการพูดในที่ชุมชน ละครและการแสดง การเขียนเพื่อการสื่อสาร การอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น
      4. เน้นให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษโดยการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการแสดงความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ และเป็นผู้นำในการแข่งขัน
      5. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียนกับสถาบันต่างๆ ที่มีชื่อเสียงทางภาษาอังกฤษ เช่น ค่ายภาษาอังกฤษ ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษกับสถาบันการทดสอบด้านภาษา เช่น สอบวัดระดับ CEFR ,TOIEC, TOEFL, IELTS เป็นต้น
     6. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
     7. จัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านวิชาการในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ


   หลักสูตร   
ศึกษารายละเอียดหลักสูตร  กดที่นี่


   กิจกรรมเสริมหลักสูตรและเครือข่ายความร่วมมือ   
         กิจกรรม EGL United English Camp เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพในการใช้ภาษา มีความพร้อม มีความมั่นใจ มีความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อการนำเสนอต่อสาธารณชน  เกิดความสามัคคี มีความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะและพร้อมขับเคลื่อนองค์กร นำความรู้ความเข้าใจความสามารถในการใช้ภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
         กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในพระราชดำริ กิจกรรมเรียนรู้ท่องวัฒนธรรมในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน EGL ทุกระดับชั้น ใช้กระบวนการกลุ่มสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการในระดับต่างประเทศ
         กิจกรรม EGL Enhancement  จัดอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสู่การแข่งขัน และให้นักเรียนฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
         กิจกรรม Enrichment for Further Education & Getting Ready for University สอนเสริมแบบเข้มข้นเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ใน 3 รายวิชาหลักสำหรับนักเรียนระดับชั้นม.3 และม.6 และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นม.ปลาย ในการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
         กิจกรรมสอบวัดระดับความสามารถจากสถาบัน Oxford ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ผ่านเว็บไซต์ โดยข้อสอบแบบ Computer-adaptive
         กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นเลิศทางความคิดและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทดสอบ และนำเสนอผลงานนักเรียนเพื่อเป็นการวัดและประเมินผลทางวิชาการของนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ระดับนานาชาติอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา และส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา    
         ทั้งนี้โครงการ EGL ได้รับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษและการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบภาษาอังกฤษ

   คุณสมบัติของผู้เรียน   
     1.   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00 และในรายวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า3.00
     2.  นักเรียนมีความสนใจและต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

   จำนวนนักเรียน/ห้อง   
          36 คน

   ค่าใช้จ่าย/ภาคเรียน   
       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8,750 บาท ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมปีละ 6,000 บาท 
       - ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 จำนวน 10,000 บาท ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมปีละ 6,000 บาท 
          กรณีนักเรียนแจ้งความจำนงไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ จะต้องชำระเงินเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกำหนด

   ข้อมูลเพิ่มเติม    
Facebook EGL  
กดที่นี่

 


   ห้องเรียนพิเศษอื่นๆ   
SMA โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา  www.mvsk.ac.th/sma
SMTE ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  www.mvsk.ac.th/smte
SMA Pre-medical ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรเตรียมสุขภาพ-แพทย์  www.mvsk.ac.th/smapremedical
MP ห้องเรียนดนตรี  www.mvsk.ac.th/mp
EGL ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ www.mvsk.ac.th/egl
LP หลักสูตรห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์  www.mvsk.ac.th/lp
CAP ห้องเรียนส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการ  www.mvsk.ac.th/cap 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้