คณะผู้บริหารโรงเรียนนายวัฒนา ถนอมศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
โทร. 065-914-5351
wattanatha@mvsk.ac.th


นางสาวจิรสุดา เรืองเพ็ง
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. 093-672-8870
jirasuda@mvsk.ac.th

นายพนมยงค์ นวลพรหม
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
โทร. 098-013-8575
panomyongnua@mvsk.ac.th

ว่าที่ ร.ต.สิรภพ จิวานิจ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. 086-965-9532
siraphopjiw@mvsk.ac.th
 


นายอนุวัฒน์ บุญธรรมโม
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
โทร. 094-593-2432
anuwatboo@mvsk.ac.th