โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

  ที่อยู่     19 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  

ประชาสัมพันธ์ 074-311006

สำนักงานผู้อำนวยการ 074-311006 ต่อ 101 
หรือ 074-321787

วิชาการ โทร 074-311006 ต่อ 501
หรือ 091-0487679

กิจการนักเรียน โทร 074-311006 ต่อ 601

การเงิน โทร 074-311006 ต่อ 102

ทะเบียนวัดผล โทร 074-311006 ต่อ 502

พัสดุ โทร 074-311006 ต่อ 105

บริหารทั่วไป โทร 074-311006 ต่อ 104

บุคคล โทร 074-311006 ต่อ 103

โครงการวิทย์-คณิต (SMA) โทร 074-315582

โครงการภาษาอังกฤษ (EGL) โทร 074-311006 ต่อ 403

หอสมุดติณสูลานนท์ โทร 074-313402
หรือ 074-311006 ต่อ 205

แนะแนว โทร 074-311006 ต่อ 303

  Fax    สำนักงานผู้อำนวยการ 074-326107

  E-mail   ส่งเอกสารทางราชการได้ที่ mvskschool@gmail.com

  Website    www.mvsk.ac.th

  Facebook     www.facebook.com/mahavajiravudhschool

  Youtube     www.youtube.com/user/morvorclub/