กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติงานของสถานศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา   
ประกอบด้วย

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
6. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 (ออกตามมาตรการ 35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)
9. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2546