บทคัดย่อ : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ผู้ศึกษา นางวชิดา สหสุวรรณ์)

Last updated: May 29, 2019  |  639 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อ : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ผู้ศึกษา นางวชิดา สหสุวรรณ์)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

บทคัดย่อ : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้ศึกษา นางวชิดา สหสุวรรณ์
สถานศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2560 > 
อ่านที่นี่