บทคัดย่อ : การสอนวรรณคดีไทย โดยใช้การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) ร่วมกับแบบทดสอบออนไลน์ (e-Testing) ในเว็บไซต์ Quizizz เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา (ผู้วิจัย ครูชนินาถ คงเกลี้ยง)

Last updated: 29 พ.ค. 2565  |  90 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บทคัดย่อ : การสอนวรรณคดีไทย โดยใช้การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) ร่วมกับแบบทดสอบออนไลน์ (e-Testing) ในเว็บไซต์ Quizizz เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา (ผู้วิจัย ครูชนินาถ คงเกลี้ยง)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

บทคัดย่อ : การสอนวรรณคดีไทย โดยใช้การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) ร่วมกับแบบทดสอบออนไลน์ (e-Testing) ในเว็บไซต์ Quizizz เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ผู้วิจัย ครูชนินาถ คงเกลี้ยง
อ่านบทคัดย่อที่นี่