บทคัดย่อ : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การหายใจระดับเซลล์ รายวิชา ว31246 ชีววิทยาเพิ่มเติม 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ผู้ศึกษา นายอารฝัน บากา)

Last updated: 2019-05-29  |  1447 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บทคัดย่อ : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การหายใจระดับเซลล์ รายวิชา ว31246 ชีววิทยาเพิ่มเติม 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ผู้ศึกษา นายอารฝัน บากา)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

บทคัดย่อ : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การหายใจระดับเซลล์
รายวิชา ว31246 ชีววิทยาเพิ่มเติม 1 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและภาษา (SMA) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผู้ศึกษา นายอารฝัน บากา
สถานศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2560 > 
อ่านที่นี่