www.mvsk.ac.th |
 
   
 
 
   
วิสัยทัศน์  
ปรัชญา  
พันธกิจ  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
   
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  Links
 
   
 
   
 
   
 
   
  COUNTER
 
  January,2012
   
// * Dependencies *
  :: กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ยินดีต้อนรับ :: 20
   
     
     
   
   
     
     
   
   
     
   
     
   
 
     
   
     
   
     
     
     
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ติดต่อผู้ดูแล socialstudydep@gmail.com