Untitled Document

 

ขั้นตอนการสมัคร ม.ว. Pre-Test ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.mvsk.ac.th
ขั้นตอนที่ 1. ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัคร
ขั้นตอนที่ 2. สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.mvsk.ac.th
ขั้นตอนที่ 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วคลิกส่งใบสมัครตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แล้วคลิกกลับไปแก้ไขข้อมูล หรือ คลิกข้อมูลถูกต้องแล้วแต่กรณี
ขั้นตอนที่ 4. คลิก สั่งพิมพ์ เพื่อ พิมพ์ใบสมัคร โดยใช้กระดาษขาว ขนาด A4
ขั้นตอนที่ 5. ตรวจสอบข้อมูลในใบสมัครให้แน่ใจอีกครั้ง หากไม่ถูกต้อง ให้สมัครใหม่ สามารถสมัครซ้ำกี่ครั้งก็ได้
ขั้นตอนที่ 6. นำใบสมัครที่ข้อมูลถูกต้อง ติดรูปถ่ายของนักเรียน แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา โดยธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี้
- การชำระในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีค่าธรรมเนียม 10 บาท
- การชำระนอกพื้นที่จังหวัดสงขลา มีค่าธรรมเนียม 30 บาท
ขั้นตอนที่ 7.

จดจำรหัสประจำตัวเข้าสอบ/Student ID.(Ref.1) ไว้ให้แม่นยำ และเก็บใบสมัครท่อนบน (ส่วนของลูกค้า) เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ /ตรวจสถานที่สอบ/ดูผลการสอบ/หรือติดต่อกับโรงเรียน หากใบสมัครสูญหาย สามารถนำรหัสประจำตัวสอบไปสั่งพิมพ์ใบสมัครใหม่ได้

ขั้นตอนที่ 8. ตรวจสอบ สถานะการสมัครสอบ / สถานที่สอบ / ห้องสอบ / เลขที่นั่งสอบ และเข้าสอบตามสถานที่ วันเวลาที่กำหนด