กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 • ถนนราชดำเนินนอก  ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

 • หัวหน้ากลุ่มสาระ

  สถิติผู้เยี่ยมชม
  พันธกิจ
  พันธกิจ

  1.พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายอย่างมีระบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  2.พัฒนาห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์และสื่อพร้อมใช้อย่างพอเพียง

  3.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้โดยเน้นการวิเคราะห์และการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานในการพัฒนา

  คุณภาพชีวิตและธรรมชาติ

  4.พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยและคุณธรรม

  เป้าประสงค์

  1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นร้อยละ 4

  2.เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

  3.เพื่อให้นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์

  4.เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐานสากล
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  © copyright@2011 mvsk.ac.th/science