ประกาศ
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

10 พ.ย.60

ประกาศ
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูแนะแนว

2 พ.ย.60