สพม.16 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
สพฐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ