การชำระเงินระดมทุนเพื่อการศึกษาภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 >>
ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน
> ห้องเรียนปกติ กดที่นี่
> โครงการพิเศษ SMA ม.1-3 กดที่นี่
> โครงการพิเศษ SMA ม.4-6 กดที่นี่
> โครงการพิเศษ EGL ม.1-3 กดที่นี่
> โครงการพิเศษ EGL ม.4-6 กดที่นี่ประกาศรายละเอียดการฝึกอบรม >>
รายละเอียดการฝึกอบรม
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560
*** ปรับเปลี่ยนสถานที่รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าที่พัก
เป็น อาคารเรียน 8 (อาคาร SMA)
1. การยืนยันสิทธิ์เข้าอบรม
2. กาหนดการเข้าค่าย
3. การเตรียมตัวเข้าค่าย
4. สถานที่ตั้งของโรงเรียน
5. รายละเอียดที่พัก
6. เบอร์โทรติดต่อ ผู้ประสานงานค่าย

>>

21 ก.ย.60


ประกาศ เรื่อง การขอยกเว้นเงินระดมทุน
เพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
>>

3 ต.ค.60


ประกาศ เรื่อง การชำระเงินระดมทุนเพื่อการศึกษา
และ การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน
>>
16 ก.ค.60

หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง เรื่องการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน >>
แบบฟอร์มกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้สัปดาห์วิทยาศาสตร์
>>
16 ก.ค.60

ตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง >>
ส่วนหน้่าของแผนการจัดการเรียนรู้ สถา่นศึกษาพอเพียง
>> กดที่นี่
ตารางวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> กดที่นี่
บทสรุปสำหรับครู >> กดที่นี่
รวมทุกไฟล์ไว้ในการโหลดครั้งเดียว >> กดที่นี่
17 ก.ค.60

ข้อมูลในการทำรายงาน OBECQA ปี 2559
ที่ครูกับนักเรียนทุกคนต้องรู้ >>
14 ก.ค.60

คู่มือประกอบการอบรม PLC >>
27 มิ.ย.60

DLIT_offline สำหรับครูผู้สอน >> กดที่นี่
24 มิ.ย.60

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับจัดทำระบบการจัดการเรียนรู้
รวมทุกไฟล์ไว้ในการโหลดครั้งเดียว >> กดที่นี่
อ่านวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ >> กดที่นี่
7 มิ.ย.60

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2559
>>
31 พ.ค.60

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคุณครูอุทัยวรรณ มูลศิริ
>>
29 พ.ค.60

ประกาศ เรื่อง นักเรียนที่ได้รับการยกเว้นเงินระดมทุน
เพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
อ่านประกาศรายชื่อที่นี่ >>
และขอให้ทุกคนตามรายชื่อติดต่อรับเอกสารที่ห้องการเงิน
อาคารเรียน 1 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560
7 พ.ค.60


เลือกวิชาสาระเพิ่มเติม ของนักเรียนชั้น ม.1 และ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

7 พ.ค.60

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

3 พ.ค.60

ประกาศโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดกิจกรรมและการเปิดภาคเรียน

............................................................
27 เมษายน 2560
ครูลงชื่อปฏิบัติราชการ/ประชุมครู
............................................................
28 – 30 เมษายน 2560
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (ที่จบ ม.3 จากสถานศึกษาอื่น)
............................................................
2 – 3 พฤษภาคม 2560
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ทุกคน
............................................................
1 – 4 พฤษภาคม 2560
สอบปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 (ยกเว้นโครงการพิเศษ)
............................................................
5 พฤษภาคม 2560
เริ่มการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทุกระดับชั้น


21 เม.ย.60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประเทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1

>> อ่านรายละเอียด

ปฏิทินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560

ประเภทห้องเรียนทั่วไป ม.1 และ 4 >> อ่านรายละเอียด

ประเภทความสามารถพิเศษ ม.1 >> อ่านรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง การกรอกข้อมูลสมัครสอบ ม.1 และ ม.4
ในระบบออนไลน์
เนื่องด้วยทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
หรือสทศ. จะมีประกาศผลการสอบ O-Net ป.6 และ ม.3
ในวันที่ 25-30 มีนาคม 2560
จึงทำให้การกรอกข้อมูลสมัครสอบในระบบออนไลน์
ที่เดิมจะเปิดระบบในวันที่ 24 มีนาคม 2560
จำเป็นต้องปิดระบบชั่วคราวเพื่อป้องกันการกรอกข้อมูล
ที่ไม่ครบถ้วน อันจะทำให้ต้องมากรอกซ้ำซ้อนหลายรอบ
และจะเปิดให้เข้ากรอกข้อมูล ดังนี้
สมัครเรียน
ชั้น ม.1 เริ่มกรอกข้อมูล วันที่ 25-30 มีนาคม 2560
ชั้น ม.4 เริ่มกรอกข้อมูล วันที่ 26-30 มีนาคม 2560

เข้าสู่ระบบสมัครสอบออนไลน์

>> www.regismvsk.com


วันนี้ถึง 30 มีนาคม 2560
เปิดจำหน่ายระเบียบการรับสมัครนักเรียน
ณ ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารเรียน 5
ติดต่อสอบถาม(ในเวลาราชการ) โทร. 074-311006


25 มี.ค.60

ประกาศ
โครงการ SMA โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1
และการสอนปรับวิชาพื้นฐานนักเรียน ม.4

>> อ่านรายละเอียด

25 มี.ค.60

ประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
โครงการห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (EGL)
>> อ่านรายชื่อที่สอบได้ EGL ม.1 l ม.4
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา (SMA)
>>อ่านรายชื่อที่สอบได้ SMA ม.1 l ม.4

นักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนรายบุคคล
ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ในวันที่ 11 มีนาคม 2560
เข้าสู่ระบบสมัครสอบ SMA และ EGL ออนไลน์
9 มี.ค.60

ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2560

โครงการห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (EGL)
>> อ่านรายละเอียด EGL
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา (SMA)
>> อ่านรายละเอียด SMA
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ SMA และ EGL ออนไลน์


20 ก.พ.60

ประกาศ เรื่อง โครงการเพชร SMA และ EGL FLY HIGH

ขอให้นักเรียนที่มายืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 2
มารายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรม INTENSIVE COURSE
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.30 - 08.30 น.
* นักเรียนโครงการเพชร SMA มารายงานตัวที่ลานใต้ อาคาร 8
* นักเรียนโครงการ EGL FLY HIGH มารายงานตัว ที่อาคาร 4
ห้อง 412
เริ่มกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.
อาหาร ทางโรงเรียนจะมีอาหารว่างช่วงเช้าและอาหารเที่ยง
เตรียมไว้ให้นักเรียนทุกคน
อุปกรณ์ ขอให้นักเรียนเตรียม ปากกา ดินสอ ยางลบ
การแต่งกาย ให้แต่งชุดนักเรียน
การรับกลับ ให้ผู้ปกครองมารับ เวลา 15.00 น ที่หน้าประตูโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

16 ก.พ.60

ประกาศ ขอเลื่อนการรับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา
ของผู้ได้รับคะแนนสอบ ม.ว.Pretest
อันดับที่ 1-10
และการรับมอบเกียรติบัตรผู้ได้คะแนนอันดับ 1 ในแต่ละวิชา
จากวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องร่มเมา อาคารเรียน 1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
เวลา 08.00 น.

14 ก.พ.60

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บทคัดย่อครูอาภา บุญปถัมภ์
บทคัดย่อครูสมศักดิ์ คงสกุล
บทคัดย่อครูวารุณี คงจินดามุณี


8 ก.พ.60

กิจกรรมทดสอบความรู้ทางวิชาการ 5 วิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1
สอบวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560
เตรียมตัวสอบ >> www.mvskschool.com

11 ม.ค.60

ประกาศ เรื่อง การชำระเงินระดมทุนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/59
ขอให้นักเรียนที่ยังไม่ชำระเงินระดมทุนเพื่อการศึกษา
ไปจ่ายเงินระดมทุนที่ธนาคารกรุงไทย
ระหว่างวันที่ 5 - 10 มกราคม 2560
4 ม.ค.60


ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
อ่านได้ที่นี่ >>
mvskschool.com

26 ธ.ค.59

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 2 พูดบรรยาย ภาษาอังกฤษ
รายการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ
Honest, Loved, Respected General Prem Tinlasulanonda
ชิงเงินรางวัลจากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
> อ่านรายละเอียด

22 พ.ย.59

โครงการและเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนักเรียนไทย
และ นิวซีแลนด์ รับสมัคร ครอบครัว Host Family
เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมไทยและนิวซีแลนด์


คุณสมบัติผู้และการสมัครเข้าร่วมโครงการ > ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ > ดาวน์โหลด

4 พ.ย.59

ประกาศไปยังนักเรียนชั้น ม.1, 2, 4 และ 5
เรื่อง การเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงินปัจจัยพื้นฐาน


ขอให้นักเรียนทุกคนเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได้
และไม่จำกัดวงเงินในการบัญชี ทั้งนี้เพื่อรับเงินปัจจัยพื้นฐาน
ที่โรงเรียนจะโอนเงินให้ผ่านบัญชีดังกล่าว

การเปิดบัญชีมี 2 กรณี
1. สำหรับนักเรียนที่อายุมากกว่า 15 ปี มาเปิดบัญชีด้วยตนเองได้
โดยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้นในการเปิดบัญชี
2. สำหรับนักเรียนที่อายุไม่ถึง 15 ปี ให้เปิดบัญชีร่วมกับผู้ปกครอง
โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของนักเรียนและผู้ปกครอง
และนำทะเบียนบ้านตัวจริงของนักเรียนมาใช้ในการเปิดบัญชี


ส่วนนักเรียนที่เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยไว้ก่อนแล้ว
สามารถใช้บัญชีเดิมได้

รายละเอียดอื่นๆ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในช่วงเปิดภาคเรียน

2 พ.ย.59


ขอให้นักเรียนชั้น ม.ต้น ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
> ตอบแบบสอบถามได้ที่นี่

15 ก.ย.59

กรอกข้อมูลกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
> กรอกข้อมูลที่นี่

24 ส.ค.59

แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 > ดาวน์โหลด
ตาราง 2 > ดาวน์โหลด
ประเด็นยุทธศาสตร์โรงเรียนมหาวชิราวุธ > ดาวน์โหลด
จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน > ดาวน์โหลด
จุดเน้นในการพัฒนา สพม.16 > ดาวน์โหลด

15 ส.ค.59

ประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559


3 ส.ค.59

ประกาศ
ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน4 ก.ค.59

ประกาศ
การแข่งขัน ม.ว.วิชาการ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559
ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
> รายการแข่งขัน
> แบบฟอร์มเกียรติบัตร

29 มิ.ย.59


ประกาศ
รายละเอียดการประกวด
พาเหรด คฑากร กองเชียร์ ผู้นำเชียร์ และอัฒจันทร์
ในการแข่งขันกีฬาคณะสี ร่มเมาเกมส์ ๒๕๕๙
“กีฬาสร้างสรรค์ สามัคคี สดุดี ๑๒๐ ปี มหาวชิราวุธ”
> รายละเอียดการประกวด

2 ต.ค. 58

ประกาศ
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ม.1 >
ม.2 >  
ม.3 >
ม.4 >
ม.5 >
ม.6 >

6 พ.ค.59


ประกาศ
จุดเน้นในการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ปีงบประมาณ 2559 >
เว็บไซต์โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” > เข้าสู่เว็บไซต์

4 มี.ค.59