ประกาศรายชื่อและห้องสอบ Pre O-NET ม.3
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 > อ่านต่อ
.............................................................. 30 ม.ค. 57


ประกาศ เรื่อง
ประกาศผลการพิจารณาการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ SMA และ EGL
พิจารณาตามศักยภาพเดิม ประจำปีการศึกษา 2557

> อ่านต่อ
.............................................................. 21 ม.ค. 57ประกาศ เรื่อง
ปฏิทินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ปีการศึกษา 2557 > อ่านต่อ.............................................................. 28 ธ.ค. 56


ประกาศ เรื่อง
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและภาษา (SMA) ด้วยการสนับสนุน
ของอบจ.สงขลา
และห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านภาษาอังกฤษ (EGL)

ปีการศึกษา 2557 > อ่านต่อ
.............................................................. 7 ม.ค. 57
ประกาศ เรื่อง
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4
พิจารณาตามศักยภาพ (นักเรียนเดิม)
ปีการศึกษา 2557 > อ่านต่อ
.............................................................. 25 ธ.ค. 56
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SMA
พิจารณาตามศักยภาพ (นักเรียนเดิม)
ด้วยการสนับสนุนของอบจ.สงขลา
ปีการศึกษา 2557 > อ่านต่อ
.............................................................. 25 ธ.ค. 56
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ EGL
พิจารณาตามศักยภาพ (นักเรียนเดิม)
ปีการศึกษา 2557
> อ่านต่อ
.............................................................. 25 ธ.ค. 56
.