ยินดีต้อนรับทุกคน
นะครับ
       
         
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ
ทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์
กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนำไปสู่
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพได้
 
       
       
เรียนรู้ 5 หน่วยที่สนุกและท้าทาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ได้สร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย ดังนี้จ้าาา
     
     
วาดภาพทิวทัศน์สีน้ำ 1    วาดภาพทิวทัศน์สีน้ำ 2    ออกแบบสัญลักษณ์   วาดภาพเมืองสงขลาที่ฉันรัก  ปั้นทราย ณ หาดสมิหลา
 
หน่วยที่ 1
ทำความรู้จักกับ
ทัศนศิลป์
เข้าชม
กดที่นี่ >>
หน่วยที่ 2
เพิ่มเสน่ห์ให้งาน
ทัศนศิลป์

เร็วๆ นี้
หน่วยที่ 3
สนุกกับการ
สร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์

เร็วๆ นี้
หน่วยที่ 4
มาประเมิน
งานทัศนศิลป์
กันเถอะ

เร็วๆ นี้
หน่วยที่ 5
ผจญภัยในโลก
ทัศนศิลป์ไทย
และสากล
เร็วๆ นี้
 
           
   
เร็วๆ นี้
   
 
 
   
  สร้างสรรค์สื่อการสอนออนไลน์โดย ครูอุ๋ย นายศิษฐวุฒ จันทรกรานต์
และพี่ๆ ชมรมต้นคิดและชมรมศิลปะมหาวิชราวุธ
ติดต่อครูอุ๋ย    Facebook : ศิษฐวุฒ จันทรกรานต์     ห้องพัก : สำนักงานศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ อาคาร 3 ห้อง 314