1. จัดพิมพ์แบบฟอร์มเกียรติบัตรเพื่อยกย่องชมเชยบุคลากรนักเรียนครูหรือผู้ให้การ สนับสนุนด้านต่างๆ
  2. ร่วมกับผู้บริหารกำหนดคุณสมบัติของผู้รับมอบเกียรติบัตร
  3. ร่วมกับผู้บริหารกำหนดระบบและขั้นตอนของการมอบเกียรติบัตร
  4. จัดทำทะเบียนคุมเกียรติบัตร
  5. รายงานข้อมูลสถิติการมอบเกียรติบัตรในรอบปี