การกำหนดการให้คะแนน (KPA)

นักเรียนที่ไม่ผ่านคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

ประกาศคะแนน
การส่งสมุด
เนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องเซต
แบบฝึกทักษะออนไลน์ ม.2
อัตราส่วนและร้อยละ
การแก้สมการ
การวัดพื้นที่
การคำนวณพื้นที่
ร้อยละ
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1
แบบฝึกหัด 1_5
งานคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
แบบฝึกหัด 6_8
แบบฝึกหัด 9_11
แบบฝึกหัดที่ 12_13

ข้อมูลประจำชั้น
 
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2
แบบฝึกหัดที่ 1-5
แบบฝึกหัดที่ 6-10
แบบฝึกหัดที่ 11 - 15
แบบฝึกหัดที่ 16 -20
   
   
   
   
   

สนทนากับ Krujak ... Click