การกำหนดการให้คะแนน (KPA)

นักเรียนที่ไม่ผ่านคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

ประกาศคะแนน
การส่งสมุด
เนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องเซต
แบบฝึกทักษะออนไลน์ ม.2
อัตราส่วนและร้อยละ
การแก้สมการ
การวัดพื้นที่
การคำนวณพื้นที่
ร้อยละ
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
แบบฝึกหัด 1_5
งานคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
แบบฝึกหัด 6_8
แบบฝึกหัด 9_11
แบบฝึกหัดที่ 12_13

ข้อมูลประจำชั้น
 
 
 
 
 
 
 

สนทนากับ Krujak ... Click