การกำหนดการให้คะแนน (KPA)
ประกาศคะแนน
การส่งสมุด
ม.4/3
เนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องเซต
แบบฝึกทักษะออนไลน์ ม.2
อัตราส่วนและร้อยละ
การแก้สมการ
การวัดพื้นที่
การคำนวณพื้นที่
ร้อยละ
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐานภาคเรียนที่ 1
แบบฝึกหัด 1_5
แบบฝึกหัด 6_8
  แบบฝึกหัด 9_11
  แบบฝึกหัดที่ 12_13
   
แบบฝึกหัดคณิตฯภาคเรียนที่ 2
 
แบบฝึกหัดที่ 1-5
แบบฝึกหัดที่ 6-10
ข้อมูลประจำชั้น
แบบฝึกหัดที่ 11-15
แบบฝึกหัดที่ 16-20
แบบฝึกหัดที่ 21-28  

ครูจักรินทร์ ทะสะระ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
E-mail : ......