การกำหนดการให้คะแนน (KPA)
ประกาศคะแนน
การส่งสมุด+ใบงาน
เนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องเซต
แบบฝึกทักษะออนไลน์ ม.2
อัตราส่วนและร้อยละ
การแก้สมการ
การวัดพื้นที่
การคำนวณพื้นที่
ร้อยละ
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ม.4
ภาคเรียนที่ 1
แบบฝึกหัด 1_5
งานคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
แบบฝึกหัด 6_8
แบบฝึกหัด 9_11
แบบฝึกหัดที่ 12_13


ให้นักเรียน ม.4/6 เข้าไปกรอกข้อมูลตาม Link ต่อไปนี้

http://goo.gl/forms/hxRTcibeTMDuzsAs1


ข้อมูลประจำชั้น
หมายเลขโทรศัพท์นร.+ผปค.ห้อง 4/7
 
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2
แบบฝึกหัดที่ 1-5
แบบฝึกหัดที่ 6-10
แบบฝึกหัดที่ 11 - 15
แบบฝึกหัดที่ 16 -20
แบบฝึกหัดที่ 21-25
  แบบฝึกหัดที่ 26-29