แจ้งนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

วิธีดำเนินการ

1. ยื่นคำร้องที่ห้อง 626 กับครูประจำวิชา ในวันจันทร์ ที่ 2 ตลาคม 2560 เวลา 08.30 น

2. ดำเนินการทำงานที่ค้างตามที่ประกาศให้เรียบร้อย ส่งวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 (ไม่เกิน 15.00 น.)

3. หากเลยเวลาที่กำหนด ต้องยื่นคำร้องครั้งที่ 2 และหากยังไม่ผ่านอีก

4. ลงทะเบียนเรียนซ้ำในปีการศึกษาถัดไป

เข้าสู่หน้าเว็บ