แจ้งนักเรียนทุกคนทราบ

 

สำหรับนักเรียนที่สอบรายจุดประสงค์ต่างๆ ทั้งสองรายวิชา ไม่ผ่าน ให้ดำเนินการดังนี้
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
1. เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(16 คะแนน) จัดทำเป็นรายงาน 1 ฉบับ 1. เรื่องฟังก์ชัน
2. เรื่อง ฟังก์ชันเชิงเส้น 2. เรื่องเส้นขนาน
3. เรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล 3. เรื่องจุดกึ่งกลางระยะทางระหว่างจุดสองจุด.
4. เรื่องฟังก์ชันขั้นบันได
4. วงกลม
5. เรื่องฟังก์ชันกำลังสอง 5. พาราโบลา
  6. วงรี
7. ไฮเปอร์โบลา.

แจ้งไปยังนักเรียน ต่อไปนี้ (คณิตศาสตร์พื้นฐาน)

แจ้งนักเรียนต่อไปนี้ (คณิตศาสตร์เพิ่มเติม)


เข้าสู่หน้าโฮมเพจ