การหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้

   1. หลักการคูณ  
     
เมื่อใช้จำนวนที่ไม่ใช่ศูนย์ คูณทั้งจำนวนแรกและจำนวนหลังของอัตราส่วนที่กำหนดมาให้จะได้อัตราส่วนใหม่ ที่เท่ากับ
อัตราส่วนเดิม

ตัวอย่าง   จงหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่่วน มาอีก 2 อัตราส่วน โดยใช้หลักการคูณ
วิธีทำ       =   หรือ =  

               =   หรือ   =      

    เพราะฉะนั้น อัตราส่วน  = =

2. หลักการหาร  
        เมื่อใช้จำนวนที่ไม่ใช่ศูนย์  หารทั้งจำนวนแรกและจำนวนหลังของอัตราส่วนที่กำหนดมาให้  จะได้อัตราส่วนใหม่ ที่เท่ากับ
อัตราส่วนเดิม
 ตัวอย่าง  จงหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่่วน มาอีก 2 อัตราส่วน โดยใช้หลักการหาร

 วิธีทำ      =   หรือ   =

             =   หรือ   =

      เพราะฉะนั้น อัตราส่วน  =  =

ครูจักรินทร์ ทะสะระ
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา