" ประสานระบบ เคารพกติกา มีเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
ชื่อ - สกุล
นางสุนันท์ นวลประดิษฐ์
คุณวุฒิสูงสุด
ครุศาสตร์บัณฑิต
ื่วิชาเอก
คณิตศาสตร์
เริ่มรับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนกำแพงวิทยา
อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
ครู อันดับ คศ.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

 

 

 
ชื่อ - สกุล
นายไพโรจน์ แดงน้อย
คุณวุฒิสูงสุด
กศ.บ.
ื่วิชาเอก
คณิตศาสตร์
ื่เริ่มรับราชการในตำแหน่ง
ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนสทิงพระวิทยา
อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
ครู อันดับ คศ.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิสูงสุด
ื่วิชาเอก
ื่เริ่มรับราชการในตำแหน่ง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
 
ชื่อ - สกุล
นายชำนาญ ณะนวล
คุณวุฒิสูงสุด
ปริญญาตรี
ื่วิชาเอก
คณิตศาสตร์
ื่เริ่มรับราชการในตำแหน่ง
อาจารย์ 1
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
ครู อันดับ คศ.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 
ชื่อ - สกุล
นางนงลักษณ์ ธนแก่น
คุณวุฒิสูงสุด
ปริญญาตรี
ื่วิชาเอก
คณิตศาสตร์
ื่เริ่มรับราชการในตำแหน่ง
อาจารย์ 1
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
ครู อันดับ คศ.2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

 
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิสูงสุด
ื่วิชาเอก
ื่เริ่มรับราชการในตำแหน่ง


ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

 
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิสูงสุด
ื่วิชาเอก

ื่เริ่มรับราชการในตำแหน่ง


ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
 
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิสูงสุด
ื่วิชาเอก
ื่เริ่มรับราชการในตำแหน่ง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

 
กระบวนการดำเนินงานกลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ภาระงาน วิธีการมาตรฐาน แบบบันทึกมาตรฐาน

1 งานพัฒนาหลักสูตร

....................................หัวหน้า
ครูนงลักษณ์....................ผู้ช่วย
ครูชำนาญ.......................ผู้ช่วย

 

1.  วิเคราะห์เนื้อหาสาระรายวิชาต่างๆของหลักสูตรช่วงชั้นที่ 3
     และช่วงชั้นที่ 4ให้มีความเหมาะสม ทันสมัยเพื่อปรับปรุง แก้ไขตามโอกาส
2.  ดำเนินการจัดอัตรากำลังครูและจัดตารางสอนตามโครงสร้าง
    ของหลักสูตรต่อปีการศึกษา
3.  แจกตารางสอนที่แล้วเสร็จให้บุคลากรทราบล่วงหน้า
4.  จัดทำตารงสอนรวมของกลุ่มสาระฯ
5.  จัดทำสถิติจำนวนคาบสอนของครูและคาบสอนเฉลี่ยของ
     กลุ่มสาระฯต่อภาคเรียน/ปีการศึกษา
6.  รายงานผลการดำเนินงานต่อกลุ่มสาระฯเพื่อดำเนินการต่อไป


1. แบบบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ เนื้อหาสาระรายวิชา
2. ข้อมูลอัตรากำลังครูต่อปีการศึกษา
3. สถิติจำนวนคาบสอนของกลุ่ม สาระฯ
4  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ กลุ่มสาระฯ
5.  เอกสารหลักสูตรช่วงชั้นที่ 3 และ ช่วงชั้นที่ 4
6.  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ

    
ภาระงาน วิธีการมาตรฐาน แบบบันทึกมาตรฐาน

2.งานวัดผลและประเมินผล

ครูไพโรจน์......................หัวหน้า

ครูชำนาญ.......................ผู้ช่วย

 

1.  จัดทำเอกสารชี้แจงการวัดผลและประเมินผลเพื่อเป็นแนวทาง
     ปฏิบัติให้เป็นในทิศทางเดียวกัน เช่น
                -   สมุด ปพ.5
                -   การออกข้อสอบ
                -   การสอบแก้ตัว
                -   การตรวจสมุด ปพ.5
                -  การประเมินการอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์
2.  จัดทำสถิติ/ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและนำเสนอ
      เปรียบเทียบในรูปแบบของกราฟที่เหมาะสมโดยจำแนกเป็น
                -  ระดับรายวิชาเดียวกัน
                -  ระดับช่วงชั้น
3.  บันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่มีปัญหาด้านการวัดผลและ
     ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพต่อไป
4. รายงานผลการดำเนินงานต่อกลุ่มสาระฯเพื่อดำเนินการต่อไป

1.  เอกสารชี้แจงแนวปฏิบัติการวัดผล
     และประเมินผลของกลุ่มสาระฯ
2.  สมุด  ปพ.5
3.  คำสั่งกำหนดการออกข้อสอบ
4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
     กลุ่มสาระฯพร้อมกราฟเปรียบเทียบ
5.  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ

    

 

    
ภาระงาน
วิธีการมาตรฐาน
แบบบันทึกมาตรฐาน

3. งานนิเทศการเรียนการสอน

 ......................................หัวหน้า
 

  

 

1.  กำหนดตารางการนิเทศการเรียนการสอน
2.  ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศการเรียนการสอน
     ของกลุ่มสาระฯให้คณะครูทราบและมีส่วนร่วม
3.  สรุปจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
     การนิเทศการเรียนการสอนของกลุ่มสาระฯ
4. รายงานผลการดำเนินงานต่อกลุ่มสาระฯเพื่อดำเนินการต่อไป

1.  ตารางการนิเทศการเรียนการสอน
     ของกลุ่มสาระฯ
2.  ข้อมูลจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา
      เกี่ยวกับการนิเทศฯ
3   แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ

    
ภาระงาน
วิธีการมาตรฐาน
แบบบันทึกมาตรฐาน

4. งานสื่อการเรียนการสอน

....................................หัวหน้า
....................................ผู้ช่วย
....................................ผู้ช่วย  

1.  สำรวจและจัดทำทะเบียนสื่อการเรียนการสอนให้เป็นปัจจุบัน
2.  จัดทำแนวปฏิบัติการให้บริการสื่อให้ชัดเจน
3.  จัดทำแบบฟอร์ม/สมุดบันทึกการให้บริการสื่อฯ
4.  ดำเนินการจัดเก็บสื่อการเรียนการสอนให้เป็นระบบ  สะดวก
     และคล่องตัวต่อการใช้งานและตรวจสอบได้
5.  สรุป/รายงานการใช้สื่อของครูต่อภาคเรียน/ปีการศึกษา

1.  ทะเบียนสื่อการเรียนการสอน
2.  แบบฟอร์มการให้บริการสื่อฯ
3.  แบบสรุป/สถิติการใช้สื่อฯประจำปีการศึกษา
4.  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ
  กลุ่มสาระฯ  

         
ภาระงาน
วิธีการมาตรฐาน
แบบบันทึกมาตรฐาน

5. งานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระฯ
     
ครูสุนันท์..........................หัวหน้า

ครูนงลักษณ์.....................ผู้ช่วย  

 

1.  วิเคราะห์ตัวชี้วัดและมาตรฐานการศึกษาของ  สพฐ. จำนวน 18  มาตรฐาน
     ที่เกี่ยวข้องกับบาทหน้าที่ของกลุ่มสาระฯ
2.  จัดทำแบบฟอร์มเพื่อจัดเก็บข้อมูลจำเป็นใน ข้อ 1  พร้อม
      ร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏจริงซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก
      กลุ่มงานต่างของกลุ่มสาระฯ/แหล่งข้อมูลอื่นๆ
3.   สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระฯจากข้อมูลใน ข้อ 2
      ทั้งเชิงปริมาณ  และคุณภาพว่าอยู่ในระดับใด
      ( ระดับดี / ระดับพอใช้ / ระดับปรับปรุง )
4.  จัดทำเอกสารการประกันคุณภาพของกลุ่มสาระฯเสนอตามสายงานตามลำดับ
    เพื่อพิจาณา/ให้ข้อคิดเห็น  และสำเนาเอกสารไว้ที่กลุ่มสาระฯ

    

1.  มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.
2.  แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานของ สพฐ.
3.  เอกสารสรุปและรายงานการประกันคุณภาพ
     การศึกษาของกลุ่มสาระฯ
4.  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ    กลุ่มสาระฯ     

    

 

    
ภาระงาน
วิธีการมาตรฐาน
แบบบันทึกมาตรฐาน

6. งานสารสนเทศและรายงาน

.....................................หัวหน้า
ครูนงลักษณ์....................ผู้ช่วย
ครูไพโรจน์......................ผู้ช่วย
ครูสุนันท์........................ผู้ช่วย
 

 

 

1.  จัดทำข้อมูลสารสนเทศเฉพาะกลุ่มงานวิชาการที่ได้
      ดำเนินการมาต่อภาคเรียน/ปีการศึกษา
2.  สำเนาข้อมูลสารสนเทศในข้อ 1  ส่งให้กลุ่มงานนโยบายและ
     แผนของกลุ่มสาระฯ  1  ชุด
3.  จัดทำเอกสารรายงานประเมินตนเองเฉพาะกลุ่มงานวิชาการภายในเดือนกันยายน
/มีนาคมของทุกปีการศึกษา

     

1.  เอกสารข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มงานวิชาการ
2.  เอกสารรายงานประเมินตนเองของกลุ่มงานวิชาการ

    

 

    
 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบภาระงานกลุ่มงานวิชาการ
ภาระงาน บทบาทและความรับผิดชอบ

1. งานพัฒนาหลักสูตร

1.  จัดการวางแผนเพื่อพัฒนาภาระงานวิชาการ
2.   จัดทำและบริหารหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
3.   จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
4.   จัดทำตารางสอนและบริหารจัดการครูเข้าสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอน
5.   ควบคุมการจัดการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
6.   กำกับ ติดตามให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนทุกคาบ
7.   สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการประชุม  อบรม และสัมมนาทางวิชการอย่างต่อเนื่อง
8.   ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการรูปแบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
9.   จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของภาระงานพัฒนาหลักสูตร
10. จัดทำเอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ของภาระงานพัฒนาหลักสูตร  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง
11. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

ภาระงาน บทบาทและความรับผิดชอบ

2. งานวัดผลและประเมินผล

1.  จัดทำเอกสารชี้แจงการวัดผลและประเมินผลเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นในทิศทางเดียวกัน
2.  จัดทำสถิติ/ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและนำเสนอเปรียบเทียบในรูปแบบของกราฟที่เหมาะสม
3.   กำกับ  ดูแลการวัดผลและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ
4.   ดำเนินการบริหารจัดการการสอนซ่อมเสริมอย่างเป็นระบบ
5.   กำกับ  ดูแลการออกข้อสอบทุกรายวิชาของครูให้มีประสิทธิภาพ
6.   ตรวจสอบเครื่องมือการรายงานผลการประเมินกระบวนการเรียนการสอนของครูให้ถูกต้องและมีเอกสารอ้างอิง
      ประกอบ ครบถ้วน
7.   กำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักเรียนให้ถูกต้อง
8.  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลแก่ครูตามความเหมาะสม
9.   จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของภาระงานวัดผลและประเมินผล
10. จัดทำเอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ของภาระงานวัดผลและประเมินผล  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง
11. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

ภาระงาน บทบาทและความรับผิดชอบ

3. งานนิเทศการเรียนการสอน

1.  กำหนดตารางการนิเทศการเรียนการสอน
2.  ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศการเรียนการสอน ของกลุ่มสาระฯให้คณะครูทราบและมีส่วนร่วม
3.  สรุปจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอนของกลุ่มสาระฯเป็นระยะๆ
4.  ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการผู้นิเทศการเรียนการสอนของโรงเรียน
5.  จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของภาระงานนิเทศการเรียนการสอน
6.  จัดทำเอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ของภาระงานนิเทศการเรียนการสอน  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง
7.  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

ภาระงาน บทบาทและความรับผิดชอบ

4. งานสื่อการเรียนการสอน

1.  ส่งเสริมให้ครูนำวีธีการสอนและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
2.  สำรวจและจัดทำทะเบียนสื่อการเรียนการสอนให้เป็นปัจจุบัน
3.  จัดทำแนวปฏิบัติการให้บริการสื่อให้ชัดเจน
4.  จัดทำแบบฟอร์ม/สมุดบันทึกการให้บริการสื่อฯ
5.  ดำเนินการจัดเก็บสื่อการเรียนการสอนให้เป็นระบบ  สะดวก และคล่องตัวต่อการใช้งานและตรวจสอบได้
6.  จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของภาระงานสื่อการเรียนการสอน
7.  จัดทำเอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ของภาระงานสื่อการเรียนการสอน  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง
8.  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

ภาระงาน บทบาทและความรับผิดชอบ

5. งานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระฯ

1.  วิเคราะห์ตัวชี้วัดและมาตรฐานการศึกษาของ  สพฐ. จำนวน  18  มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับบาทหน้าที่ของกลุ่มสาระฯ
2.  จัดทำแบบฟอร์มเพื่อจัดเก็บข้อมูลจำเป็นใน  ข้อ 1  พร้อมร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏจริง  ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลได้
     จากกลุ่มงานต่างของกลุ่มสาระฯ/แหล่งข้อมูลอื่นๆ
3.   สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระฯจากข้อมูลใน ข้อ 2  ทั้งเชิงปริมาณ  และคุณภาพว่าอยู่ในระดับใด
     ( ระดับดี / ระดับพอใช้ / ระดับปรับปรุง )
4.   จัดทำเอกสารการประกันคุณภาพของกลุ่มสาระฯเสนอตามสายงานตามลำดับเพื่อพิจาณา/ให้ข้อคิดเห็น  และสำเนา
      เอกสารไว้ที่กลุ่มสาระฯด้วย 
5.   จัดทำเอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ของภาระงานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระฯ   ภาคเรียนละ  1  ครั้ง
6.   งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย