กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เยินดีต้อนรับ.......
::กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา Open House::
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


 


:: กลุ่มสาระฯร่วมกิจกรรม Open House

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัด
กิจกรรม"เปิดโลกกว้างทางการศึกษา 2551"
ด้วยการนำเสนอผลลงานของครูและนักเรียน คือ
1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริม ของ
ครูจักรินทร์ ทะสะระ
2.การสอนเสริมคณิตศาสตร์ ด้วยโปรแกรม GSP.
ของครูวิภาดา พิบูลย์ผล และครูนงลักษณ์ ธนแก่น
3.รูปทรงไร้กาว ของครูคนึงนิจ ลานแดง
4.ผลงานนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์
ของครูจุรี เรืองเริงกุลฤทธิ์
5.เกม "A-MATH" ของครูสุนันท์ นวลประดิษฐ์
6.ผลงานนักเรียน ม.1 ของครูจินดา รัตนะ
กลุ่มสาระฯขอขอบคุณคุณครูที่ให้การส่งเสริม
นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย
เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนีด้วยค่ะ...


ผู้อำนวยการ สัจจา ศรีเจริญ และคณะ
ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการแสดงผลงานของครู
และนักเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์